Farbiarske skúšky duričov (FD)

Farbiarske skúšky duričov (FD)

Poslaťod Kača » Pon 19.05.2008 15:21

Ja by som sa len chcela sptať, či by ste mi (hlavne vy, čo ich máte složené) poradili v niektorých veciach... totiž neviem, či by som na skúšku aj šla, alebo nie... vďaka za každú radu,
:jop:


_________________________________________________________________________________________________


Skúšobný poriadok pre farbiarske skúšky duričov

Môžu ich absolvovať všetky plemená duričov, teriérov, sliedičov, jazvečíky a farbiare bez obmedzenia veku a výšky psa v kohútiku. Zisťuje sa na nich schopnosť psa dohľadať poranenú diviačiu zver.

Vodenie psa na remeni

Pes musí chodiť na remeni tak, aby neprekážal, nepredbiehal, neťahal vodiča, ani za ním nezaostával. Má ísť pokojne vedľa jeho ľavej nohy, resp. za ním. Vodič nemá držať v rukách cez plece prehodený remeň. Túto disciplínu hodnotia rozhodcovia počas celých skúšok a tiež osobitne, podľa možnosti v žrďovine. Treba si pritom všímať, či pes sleduje svojho pána, podriaďuje sa zmenám smeru a rýchlosti pri chôdzi. Pes, ktorý túto disciplínu ovláda, vodiaci remeň nenapína. (čiže táto vec sa hodnotí počas celých skúšok???)

voľne

Pes má ísť voľne vedľa vodiča, po lesnom chodníku tesne za ním, bez obiehania, zaostávania alebo predbiehania. Ak ostane vodič stáť, zastane bez rozkazu i pes. Skúša sa v teréne ako vodenie na remeni. Časté dávanie hoci tichých povelov znižuje známku z výkonu.Odloženie psa

Časový limit: 10 minút

Skúša sa v lese v dostatočnej vzdialenosti od prípadnej korony, aby nerušila psa. Rozhodca sa musí vopred opýtať vodiča, či chce psa odložiť na upevnenom remeni alebo voľne.
(Má nejaký vplyv na hodnotenie, pokiaľ sa vyžiada, že chcem psa odložiť na remeni?) Vodiči so psami sa rozostavia najmenej 80 krokov od seba. Na požiadanie vodiča možno psa odskúšať aj osobitne. (aj toto: má to nejaký vplyv na hodnotenie, pokiaľ vyžiadam samostatné odloženie?)odloženie na remeni

Vodič na pokyn rozhodcu privedie psa na vodiacom remeni na okraj voľného priestranstva a pripúta ho. S príslušným povelom psa odloží. Potom odíde od neho na vzdialenosť asi 100 krokov, aby ho pes nevidel a nenavetril. Po 5 minútach vystrelí a po ďalších 5 minútach sa na pokyn rozhodcu vráti k odloženému psovi. Pes si smie počas skúšania sadnúť, nesmie byť však nepokojný alebo hlasitý, alebo dokonca pokúšať sa o uvoľnenie. (ako mám odnaučiť psa, pokiaľ sa na vodítku prekusáva a zavýja, pokiaľ odídem preč?)

odloženie voľne

Vodič odloží na pokyn rozhodcu psa bez pripútania. Môže mu nechať obojok s voľne položeným vodiacim remeňom alebo nechať pri ňom niektorý predmet zo svojho výstroja.


Známkou 4 sa hodnotí pes vtedy, ak je počas odloženia ticho, pokojne zostane na mieste. Nepovažuje sa za chybu, ak si pes hľadá vhodnejšie miesto na ležanie. (pri hľadaní miesta, sas može pes postaviť a znovu si ľahnúť? alebo si "hľadať miesto" len v leže?)

Známkami 3, 2, 1 sa podľa intenzity prejavov nepokoja hodnotí pes, ktorý zostane na mieste, ale skučaním a hniezdením sa prejavuje nepokoj. Pes pripútaný na remeni, ktorý sa trhá, zavýja alebo brechá a voľne odložený, ktorý z miesta odíde, sa hodnotí známkou 0.Dohľadávka diviaka po umelo založenej nepofarbenej stope

Dohľadanie diviaka sa skúša na umelo založenej nepofarbenej stope diviačej zveri najmenej 3 hodiny starej.

Dráhy jednotlivých stôp vopred vyznačí usporiadateľ.


Stopové dráhy musia byť minimálne 500 krokov dlhé s dvoma zmenami smeru, pričom lomenie nesmie byť ostrejšie ako 90 stupňov. Jednotlivé stopové dráhy musia byť očíslované a vzdialené od seba najmenej 150 metrov. Stopy sa označujú na stromoch spredu snímateľnými značkami (napr. papierikmi), zozadu môžu byť označené aj farbou. Asi po 300 krokoch sa poľovníckym spôsobom (zálomkom) označí ležovisko, odkiaľ sa pes vypúšťa pri dohľadávke voľne ako hlásič alebo oznamovač. Na konci stopových dráh sa označí spojovacia priamka. Usporiadateľ zabezpečí dostatočný počet pomocníkov na prenášanie zveri. Koniec dráhy stopy musí byť v redšom poraste, aby rozhodcovia, ukrytí v dostatočnej vzdialenosti od položenej zveri, mali možnosť sledovať psa pri zastrelenom diviakovi.

Stopovú dráhu zakladá rozhodca so špeciálnym kolieskom alebo drevákmi, v ktorých sú upevnené všetky 4 ratice jedného diviaka. Stopa sa nesmie zakladať v protismere vyznačenej stopovej dráhy. Ak sa táto skutočnosť zistí, skúšky nebudú uznané. Na konci stopovej dráhy musí byť položený vyvrhnutý a dobre zašitý diviak (zašitá musí byť aj väčšia výstrelná rana), z ktorého ratice sa použili na zakladanie stopy. Pri zakladaní stopy sa predné značky snímajú až po označené ležovisko. Nesmú zostať na stromoch, ani na zemi.


Vodiči si práce žrebujú bezprostredne pred začatím skúšania tejto disciplíny. Zároveň musia oznámiť spôsob práce psa na stope. (čiže ja mám možnosť vybrať, si, ktorým z tých troch sposobov bude pes pracovať?)

Pes môže diviaka po stope dohľadávať ako:

vodič

Pes musí viesť svojho vodiča na celkom rozvinutom 5-6 metrov dlhom farbiarskom remeni (nestačí stopovačka?-aký je to presne "farbiarsky remeň"?)až na koniec dráhy stopy, kde leží zver. Rozhodcovia sledujú záujem psa o stopu, s akým sústredením ju sleduje, či z nej neschádza. Nie je chyba, ak durič sleduje stopu mierne pod vetrom, nesmie ju však strácať. Za chybu sa nepovažuje ani krátke zídenie zo stopy, ak sa pes hneď sám opraví a potom ju ďalej sústredene sleduje. Ak však treba psa, ktorý zo stopy zišiel a blúdi, znova na ňu nasadiť, znižuje sa hodnotenie jeho výkonu vždy o jeden stupeň pri každom opätovnom nasadení na stopu. Na stopu možno psa nasadiť najviac tri razy, takže vypracovanie celej stopy až po trojnásobnom zablúdení a vrátení na stopu sa hodnotí známkou 1.
Známkou 4 možno hodnotiť psa, ktorý celú stopovú dráhu vypracuje spoľahlivo, bez opráv a vodič ho sleduje voľným krokom.

Chyby: Ak pracuje pes s vysokým nosom, nezaľahnutý v remeni (???), blúdi, sleduje stopy zdravej zveri, stále ho treba pobádať, nervózne a rýchlo, nezaujíma sa o stopu a najmä o jej dokončenie. Ak pracuje pes na stope až prehnane rýchlo a vodič ho nestačí sledovať voľným krokom, hodnotí sa najviac známkou 2. (ako psa odnaučiť, pokiaľ bude na stope pracovať prirýchlo?)

hlásič

Pes musí stopovú dráhu až po označené ležovisko vypracovať ako vodič na remeni. Po dôjdení k označenému ležovisku dá rozhodca pokyn na vypustenie psa z remeňa a odtiaľ musí pes vypracovať stopu samostatne. Rozhodca, ktorý sleduje prácu psa na stope, zostane i s vodičom na mieste vypustenia. Pes musí začať zver hlásiť do 5 minút od vypustenia.

Za spoľahlivého hlásiča možno považovať len takého psa, ktorý voľne dohľadanú zver na mieste vytrvalo hlási až do príchodu vodiča. Dôležité je pritom rozoznať, či skutočne ide o hlásenie nájdenej zveri, alebo len o občasné zabrechnutie pri nej z rozčúlenia alebo zo strachu. Psa nemožno nijako povzbudzovať alebo nútiť hlásiť. Nepovažuje sa za chybu, ak sa pes na krátko odmlčuje. (Pokiaľ sa s poľovným psom začína cvičiť, je to proste inštinkt, že začne hlásiť?)

Ak pes zlyhá ako hlásič alebo ku zveri nedôjde, môže ho vodič do desiatich minút(od vypustenia pri ležovisku) privolať späť. Ďalej pes pracuje ako vodič. Známka za výkon sa mu však znižuje o jeden stupeň a celá práca sa hodnotí ako dohľadávka vodiča na remeni. Druhé alebo ďalšie nasadenie psa ako hlásiča sa ráta do opráv v rámci celkovej práce a časového limitu pre prácu hlásiča.

Chyby: blúdenie, sledovanie stôp zdravej zveri, nevýrazné hlásenie, oneskorené hlásenie, hlásenie s dlhými odmlkami, nehlásenie, opustenie zveri, nezáujem o prácu a najmä o jej dokončenie.


Oznamovač
Vodič pred začatím tejto disciplíny musí rozhodcom povedať, akým spôsobom mu pes oznámi nájdenú zver. (aké sú najčastejšie spôsoby??)
Od nástrelu po označené ležovisko pracuje pes na remeni ako vodič. Pri ležovisku ho vodič vypustí a zvyšok dráhy musí vypracovať voľne, zver si overiť a vrátiť sa po vodiča, ktorý čaká na mieste vypustenia. Rozhodca na konci stopovej dráhy musí dávať pozor, či si pes zver overil. Po odchode psa oznámi rozhodca zatrúbením(signálkou), že pes pri zveri bol a vracia sa. Po návrate má pes ohláseným spôsobom oznámiť vodičovi, že zver našiel a snažiť sa doviesť ho najkratšou cestou k zveri. (pes sa musí po vodiča vrátiť do 5 minút od vypustenia). Oznámenie nájdenia zveri musí byť spontánne, vodič ho nesmie k oznámeniu povzbudzovať alebo nútiť. Ak pes zlyhá ako oznamovač, zníži sa známka za výkon o jeden stupeň za každé nasadenie a vodič má právo do 10 minút privolať ho späť. (Čas sa počíta od prvého vypustenia psa pri ležovisku.) Ak pes zlyhá ako oznamovač, pokračuje ako vodič z miesta, ktoré určí rozhodca ( miesto, kde pes zišiel zo stopy).

Počet nasadení, opráv i hodnotenie platí ako u hlásiča.

Chyby: Ak nepríde pes po vypustení k zveri, aby si ju overil a vráti sa k vodičovi, nevýrazné oznamovanie, neisté vedenie k zveri. Ak neoznámi pes nájdenú zver vodičovi spôsobom, ktorý oznámil rozhodcom, nemôže sa hodnotiť práca ako oznamovača. (ako si pes zver overí?)

Pri všetkých spôsoboch dohľadávania možno psa na stopu opätovne nasadiť maximálne 3 razy vrátane práce psa ako hlásiča alebo oznamovača. Prvé priloženie na stopu, ani prvé vypúšťanie psa z ležoviska pri hlásičovi a oznamovačovi sa nepovažuje za opätovné nasadenie na stopu. Ak pes po vypustení sleduje stopu hlasito, vodič a rozhodcovia ho voľne sledujú. Hlásič musí v hlásení zotrvať až do príchodu vodiča. Táto vlastnosť sa osobitne zapíše do preukazu o pôvode psa. (je to nejaká výnimočná vlastnosť???)

Pes môže na stope pracovať maximálne 45 minút.

Ak pes pracuje na stope ako hlásič alebo oznamovač a voľne zver dohľadá, odskúša sa zároveň aj „správanie sa pri zastrelenej zveri“.Správanie sa pri zastrelenej zveri


Časový limit: 5 minút


Ak nemohol byť pes hodnotený zo správania sa pri zastrelenej zveri pri dohľadávke, skúša sa táto disciplína zvlášť. Zastrelený, vyvrhnutý a dobre zašitý diviak sa položí do porastu. Vodič pri dobrom vetre vypustí na pokyn rozhodcu psa asi 50 krokov od diviaka a môže ho k nemu navádzať, ale nesmie sa pritom približovať k diviakovi. Rozhodcovia, ukrytý v dostatočnej vzdialenosti od položenej zveri, pozorujú správanie sa psa pri diviakovi, najmä či ho nenačína. (ako psa zo začiatku učiť, aby psa nenačínal??)
Vzrušenie a s tým spojené chytanie diviaka za uši a srsť sa nekvalifikuje ako pokus o načínanie. Olizovanie vytekajúcej krvi tiež nie je chybou. Ak sa pes pokúša diviaka vyhrýzať a prípadne divinu aj žerie, považuje sa to za načínanie a disciplína sa hodnotí známkou 0. Známkou 0 sa hodnotí tiež pes, ktorý v časovom limite zo strachu k diviakovi nepríde.

Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý diviaka obrecháva alebo sa snaží ako oznamovač priviesť k nemu vodiča.

Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý počas skúšobnej doby zotrvá pri diviakovi aspoň 2 minúty a prejavuje oň záujem.

Ak sa pes zveri bojí, zďaleka ju obchádza alebo sa úprkom vracia späť k vodičovi, možno hodnotiť túto prácu len známkou 2 alebo horšou podľa ďalšieho správania sa psa.Poslušnosť

Pes musí svojho vodiča poslúchať natoľko, aby rozhodca nadobudol presvedčenie, že ho vodič ovláda. Pre posúdenie tejto disciplíny sú smerodajné všetky rozkazy, ktoré pes dostal od vodiča, s prihliadnutím na ich plnenie. Predovšetkým je to reagovanie psa na privolací signál. Rozhodca však rozlišuje, či pes práve nie je v kontakte so zverou. Na zatrúbenie má prísť durič ochotne k vodičovi a dať sa pokojne uviazať na vodiaci remeň. Privolací signál treba dávať poľovníckym rohom alebo trúbkou. Ak vodič nemá signálnu trúbku, je povinný vopred oznámiť rozhodcovi, na aký signál má psa nacvičeného. (čiže nieje chybou, ak nemám trúbku a psa mám napr. naučeného len na písknutie?)
Kača
Chovateľ
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 2503
Bydlisko: Žilina

Barfer.sk

Re: Farbiarske skúšky duričov

Poslaťod Stopinko » Pon 19.05.2008 17:56

Vodenie psa si rozhodca vsima stale ale je na to vyhradena priamo disciplina skusana v tycovine .

Pokial psa odkladas na remeni ziskas max zn 4 ale nizsi koeficient ktory zavazi len pri tom ak ides o vitazstvo na skuskach bojovat .

Samostatne odskusanie odlozenia nema vplyv na znamku .

Odlozenie je o treningu , na skuskach sa vacsinou neriskuje a pes sa odklada na remeni . Vsetko je o vycviku je to na dlhe pisanie mozno casom to sem rozpisem .

Pri dohladavke diviaka si urcujes ty ako budes dohladavat , pred disciplinou to oznamis rozhodcovi .

Moze byt aj stopovacka min 5m dlha , farbiarsky remen je kozeny + specialny obojok .

Ak pes pracuje prilis rychlo snazim sa ho brzdit pocas vycviku dohladavky na remeni .

Je iba zopar jedincov psov ktori su prirodzeny hlasici vacsinou je to o vycviku , hlavne je aby mal pes prirodzene volny hlas .

Oznamenie moze byt rozne tazko napisat konkretny ukon . Moze to byt po vrateni psa sa od diviaka otazka kde je diviacik a pes hned vie o co ide a snazi sa vodica donutit k tomu aby ho nasledoval .

pes si overi kus tak ze pride k nemu za stromom je schovany druhy rozhodca ktory to oznami signalkou ze pes kus overil .

ano hlasic je nieco vynimocne ale da sa to naucit .

pes nema tendenciu kus nacinat . je rozdiel v sklbani a v nacinani . treba rozlisovat .

trubka nie je nutnost ale psi vyuzivany v praxi su na 90% uceny na trubku alebo signalku .
Stopinko
Junior
 
Príspevky: 383
Bydlisko: BA

Re: Farbiarske skúšky duričov

Poslaťod Stopinko » Pon 19.05.2008 18:02

Cela odkladacka je o trpezlivosti !
Stopinko
Junior
 
Príspevky: 383
Bydlisko: BA

Re: Farbiarske skúšky duričov

Poslaťod Lindchen » Pia 22.08.2008 18:31

Stopinko, potrebujem poradiť. Kúpila som si pach diviaka vo fľaštičke. Skôr než vybuchneš smiechom, tak je to preto, lebo nemám možnosť vyskúšať si stopu urobenú s raticami. Lepšie povedané, možnosť by aj bola, skôr peniaze na poľovný výcvik akosi nie... Chcem sa ťa len spýtať, čo si o týchto pachoch ako poľovník myslíš? Skúšala som mu natiahnuť stopu, síce po nech chvíľu išiel, ale zchádzal mi na srnčie stopy. Po stope živej zveri ide super, teplú stopu pekne hlási, nufák má vždy totálne ušúchaný a zablatený, doslova ryje nosom do zeme. Niekoľko krát mi zver navetril na slušnú vzdialenosť, tak si mylím, že v čuchu ani záujme o stopu problém nebude. Koniec koncov, na SVMP by za čuch a za stopu živej zveri dostal 4 (ak by sa nediskvalifikoval pri privolaní). Tak neviem. Vidím dve možnosti: buď ten pach boli vyhodené prachy, alebo uprednostňuje srnčiu pred diviakom (z čoho by som bola fakt "nadšená"). Tak mi napadlo, že sa ťa spýtam na názor.
If you don’t ask, the answer will always be no.
Lindchen
Multišampión
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 8487
Bydlisko: Bratislava, Ružinov

Re: Farbiarske skúšky duričov

Poslaťod Stopinko » Sob 23.08.2008 7:17

ahoj . ten pach je dobra vec a pouzivam rozne druhy ak nie su ratice alebo koža zo zveri. vobec si nevyhodila peniaze , problem je tvoja neskusenost.

za prve ak zacinas so stopami pre psa , musi pes vediet co ide hladat . tj pred tym ako ho nasadis na stopu nechaj mu onuchat bud ratice alebo vec na ktoru si pouzila pach .
za druhe , prvu stopu nerob starsiu ako 20min. stopu nerob dlhsiu ako 50krokov
za tretie , najdi si taku cast kde nie je pravdepodobnost vyskytu teplych stop alebo zivej zveri

skus tento postup ja ho mam overeny. az bude pes vediet co ma hladat tak sa bude podla toho aj chovat a na konci musi byt odmena - to uz je na tebe akou formou ho odmenis .

u durica je ten problem akonahle zakusil durenie zivej zveri na teplej stope , nebude uprednostnovat starsie stopy je to proti jeho instinktu. bol vyslachteny na to aby prechadzal s cerstvej stopy na este cerstvejsiu a co najskor sa dostal k zivej zveri.

ps: ak absolvujes tuto stopu uspesne daj vediet napisem dalsi postup.
Stopinko
Junior
 
Príspevky: 383
Bydlisko: BA

Re: Farbiarske skúšky duričov

Poslaťod Lindchen » Štv 28.08.2008 11:45

ahoj. tak mame pokus podla tvojich instrukcii za sebou. celkom to slo, zalozila som stopu dlhu asi 30 krokov, staru cca 3-4 minuty (kym som prisla pre psa). raz som ho musela opravit, ale inak isiel pekne sustredene a so zaujmom. bolo vidno, ze mu este nie je celkom jasne, co presne ma robit, ale mal velku chut dokoncit to. na odmene si pochutnal a veru sa tvaril, ze by isiel este raz, ale to som ho stihla vziat na ruky a odniest. ked sme v tomto stadiu, mam pokracovat v predlzovani stopy? :nwm:
If you don’t ask, the answer will always be no.
Lindchen
Multišampión
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 8487
Bydlisko: Bratislava, Ružinov

Re: Farbiarske skúšky duričov

Poslaťod Stopinko » Štv 28.08.2008 12:02

mozes predlzit dlzku stopy aspon na 50 krokov a aspon na 20min :no:
Stopinko
Junior
 
Príspevky: 383
Bydlisko: BA

Re: Farbiarske skúšky duričov

Poslaťod ZEva » Pon 20.10.2008 9:00

Stopinko ja mam tiez otazku, co dalej ked moja sucina uz krasne vypracovava aj 3-4 hod stopu /ratice, na konci koza/ bez problemov s chutou a zaujmom, robit este starsie stopy? Stazit jej pracu?? Vyberat zlozity teren, veterne pocasie, dazd?? Ircanka ma 1,5 roka. Dik
ZEva
Junior
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 271
Bydlisko: Košice

Re: Farbiarske skúšky duričov

Poslaťod Stopinko » Pon 20.10.2008 9:09

Ak ti uz pekne robi na takychto stopach staci ich robit tak raz za 14dni . Starie stopy mozes predlzit na 6 hodin. Ak chces vyskusaj rozny teren - listie, trava , ihlicie ( ak byvas v lokalite ked su aj ihlicnate lesy ), prechod stopy cez asfaltovu cestu a tak podobne. Mozes vyskusat vratistopu a aj prechod cez potok.

Ak sa chystas absolvovat skusky teraz niekedy tak 14dni pred skuskami uz netrenuj stopu. Predosle riadky som pisal ak chystas psa pre prax vtedy musi byt pripraveny na rozne varianty a obtiaznost. Ak cvicim farbiara tak potom idem z 6hod stopy na 12 neskor na 18 a skusam aj 24hodin staru stopu. :no:
Stopinko
Junior
 
Príspevky: 383
Bydlisko: BA

Re: Farbiarske skúšky duričov

Poslaťod ZEva » Pon 20.10.2008 9:16

Dakujem :smile:
Tak prechod na iny povrch sme skusali /z luky z travy do lesa na listie/ v poho, tak skusim starsiu stopu a zaujal ma ten prechod cez asfalt resp. potok. Dobry tip.
Este nieco, asi by nebolo vhodne tahat vlecku s kozou zajaca vsak?? Teda ak by som chcela na farbiarske duricov predpokladam, ze pes by mal mat v nose hlavne pach diviacej zveri aby neschadzal na ine stopy ci nie??
ZEva
Junior
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 271
Bydlisko: Košice

Re: Farbiarske skúšky duričov

Poslaťod Stopinko » Pon 20.10.2008 9:23

Ano presne ako pises uprednostnuj s nim diviaci pach. Na vlecky so zajacom sa vykasli. Na zajacoch sa trenuje napriklad durenie a hlasistost. Je to preto lebo cerstvy pach zajaca je asi tak intenzivny ako niekolko hodin stara stopa raticovej zveri. Pokial teda bude pes hlasity na zajacej stope je velka pravdepodobnost ze bude hlasity aj na stopach raticovej zveri. Z akeho dovodu by si chcela robit vlecky so zajacom ? Chystas na Jesenne skusky malych plemien aj ?
Stopinko
Junior
 
Príspevky: 383
Bydlisko: BA

Re: Farbiarske skúšky duričov

Poslaťod ZEva » Pon 20.10.2008 10:21

ale nie len teraz momentalne nemam ratice ani nic na trening a znami maju zajkov tak by pomohli ale nebudem to komplikovat a miesat, chcem len farbiarske duricov takze budem cakat kedy daco vhodne padne v lesoch a naplnim mrazak raticami /hm bezny ludia asi kuracimi prsiami a tak :lol: / dik za info a rady
ZEva
Junior
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 271
Bydlisko: Košice

Re: Farbiarske skúšky duričov

Poslaťod Stopinko » Pon 20.10.2008 12:26

za malo hocikedy :no:
Stopinko
Junior
 
Príspevky: 383
Bydlisko: BA

Re: Farbiarske skúšky duričov

Poslaťod Lindchen » Str 22.10.2008 14:18

ahoj Stopinko, dlhsie som sa neozvala, ale vdaka za pomoc, som rada, ze sa najde niekto, kto nezistne pomoze. to sa len tak nevidi :jop: . len tak pre info, krpec robi momentalne 4 hodiny staru stopu s dvomi lomami. odlozenie mame ok (25 min.), vodenie este pilujeme, lebo drobec sa lubi tahat, ked su vsade pachy, ale trenujeme to s ohlavkou, takze to slusne ide. skoda len, ze sme sa hlasili na dvoje skusky a ani jedny sa neuskutocnili pre nezaujem. tak sa mi zda, ze pripravit psa na skusku je lahsie, ako sa potom na nejaku dostat :ua: .
If you don’t ask, the answer will always be no.
Lindchen
Multišampión
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 8487
Bydlisko: Bratislava, Ružinov

Re: Farbiarske skúšky duričov

Poslaťod Jack » Str 22.10.2008 15:06

A nekonala sa ani klubova skuska ?

Ako si trenovala to odlozenie ? 25 minút :oo: To tam len tak sedí a čaká aj ked ta uz nevidí ? :oo: :poklona: :poklona:

Dufam ze to bude CACT :aplause:
Jack
Junior
 
Príspevky: 345

Ďalší

Späť na Poľovnícka kynológia