Stránka 1 z 1

Lesné skúšky stavačov (LSS)

PoslaťNapísal: Pon 21.10.2013 23:26
od Nisus
Skúšobný poriadok pre Lesné skúšky stavačov

Prinášanie líšky cez prekážku
Časový limit: 3 minúty

Účelom tejto disciplíny je zistiť, ako je pes vycvičený a schopný prekonávať výškové alebo hĺbkové prekážky s
líškou v papuli.
Na vhodnom mieste v lese sa urobí umelá prekážka s určenými parametrami. Ohradená časť prekážky sa robí najlepšie z čačiny, je 80 cm vysoká, každá z troch ohradených strán je 4 m dlhá.
Steny ohrádky musia byť vypletené tak, aby pes cez ne nemohol preliezať a aby sa pri preskakovaní neporanil.
Spredu je namiesto steny 80 cm široká a 60 cm hlboká priekopa s kolmými stenami. Ak prší, alebo pri iných
nepriaznivých prírodných podmienkach, môže byť v priekope voda, inak sa tam nenapúšťa. Vodič odloží psa 10
m od priekopy. Ak vodič odloží psa s vodidlom alebo s iným predmetom, znižuje sa mu známka z poslušnosti
o jeden stupeň. Potom uchopí líšku a prehodí ju cez priekopu do ohrádky. Nesmie však priekopu s líškou
prekročiť.
Vodič nesmie opustiť miesto, z ktorého poslal psa do ohrádky. Pes musí na rozkaz najkratšou cestou preskočiť
ohrádku alebo priekopu. V ohrádke má bez váhania uchopiť líšku a po opustení ohrádky ju najkratšou cestou
priniesť vodičovi. Pes môže s líškou preskočiť buď priekopu alebo ohrádku. Líšku musí odovzdať do troch minút
od vypustenia.
Prekonávanie prekážky, uchopenie, prinesenie a odovzdávanie líšky sa hodnotí jednou spoločnou známkou.
Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý preskočí prekážku, líšku bez váhania uchopí, opäť preskočí prekážku aj s
líškou a vodičovi ju správne odovzdá.
Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý v ohrádke pri líške váha (zdvíha hlavu), ale potom líšku uchopí, prinesie a
odovzdá ju.
Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý v ohrádke pri líške dlhší čas váha, neprejavuje o ňu záujme, nakoniec ju však
uchopí, prinesie a odovzdá.
Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý nemá o líšku v ohrádke záujem, zaujímajú ho iné okolnosti, ale v časovom
limite líšku uchopí, prinesie a odovzdá.
Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý líšku neprinesie.
Každý ďalší rozkaz, okrem povelu pri vypúšťaní psa, na prekonanie prekážky tam či naspäť, na uchopenie,
prinesenie alebo odovzdanie líšky znižuje známku o jeden stupeň.
Chyby: neochota prekonať ktorúkoľvek prekážku, dlhé váhanie pri líške, nútenie k zdvihnutiu vypadnutej líšky
pri zdolávaní prekážky, obiehanie ohrádky, odbehnutie medzi koronu, neprinesenie líšky. Držanie líšky za kožu
alebo srsť pri prinášaní sa hodnotí maximálne známkou 1.

Posliedka
Poľovník má mať pri posliedke za raticovou zverou psa vždy pri sebe, aby mohol v prípade postrieľania zver
hneď dohľadať. Nie je pritom rozhodujúce, či ide pes voľne za vodičom alebo po jeho boku, vodič to však musí
vopred oznámiť rozhodcom. Pes má poľovníka sledovať pozorne, pokojne a ticho, musí sa dať na nenápadný
tichý pokyn vodiča odložiť a takým istým spôsobom uviesť do pohybu. Akékoľvek nápadnejšie pokyny vodiča,
ktoré odporujú poľovníckej praxi, sú pri posliedke neprípustné a znižujú známku z výkonu. Pes musí ísť za
vodičom v takej vzdialenosti, aby mu neprekážal pri chôdzi, a aby nebol v kontakte s rukami alebo nohami
vodiča.
Posliedka sa robí po chodníčku, aleji alebo ceste opačným smerom, ako stojí korona, aby psa pri práci nerušila.
Posliedka sa robí asi 150 krokov, po tretine cesty vodič psa ticho a nenápadne odloží, po chvíli ho privolá a
pokračuje v posliedke. Po ďalších 50 krokoch ho opäť odloží, poodíde najmenej 50 krokov a na pokyn rozhodcu
sa na tomto mieste schová asi na 5 minút. Asi v polovici tohto času na pokyn rozhodcu raz vystrelí. Po uplynutí
5 minút sa vráti k psovi. Ak pes po odložení odíde z miesta do polovičnej vzdialenosti medzi vodičom a ním
(približuje sa k vodičovi), znižuje sa hodnotenie psa až na známku 1. Ak prejde viac ako polovicu vzdialenosti,
môže sa hodnotiť len známkou 0.
Ak dá vodič pri posliedke psovi povel pootočením hlavy, nepovažuje sa to za chybu.
Chyby: hlučné prejavy psa v dôsledku slabých nervov, prebiehanie z boku na bok, vzďaľovanie sa od smeru
posliedky, stále odkladanie a dobiehanie, hlasité povely, rýchla chôdza, neochota psa k odloženiu, nevyčkanie
na mieste odloženia, kňučanie.

Práca na pofarbenej stope srnčej zveri
Skúša sa na umelo pofarbenej 500 krokov dlhej stope srnčej zveri. Stopové dráhy vopred vyznačí usporiadateľ.
Stopové dráhy musia byť očíslované a na stromoch spredu označené snímateľnými značkami, zozadu môžu byť
označené vápnom alebo farbou. Zakladajú sa vždy v smere dráhy, od začiatku stopy. Jednotlivé dráhy musia
byť od seba vzdialené najmenej 150 krokov.
Pofarbenú stopu robí rozhodca s pomocníkmi, ktorí odstraňujú predné značky (v žiadnom prípade nesmú
zostať na strome ani na zemi) a prenášajú po stope srnčiu zver. Asi po 200 krokoch sa urobí pofarbené
ležovisko a označí sa. Potiaľ musí ísť pes vždy ako vodič (na remeni). Ležovisko musí byť vždy označené
zálomkom alebo iným poľovníckym spôsobom, nikdy nie ponechaním značiek spredu na stromoch. Značky pre
označenie ležoviska sa nechajú len vzadu pre kontrolu rozhodcu. Srnčia zver sa položí najskôr na nástrel a
odtiaľ sa nesie po každej stopovej dráhe. Na ležovisku sa na chvíľu odloží. Dráha stopy je dvakrát lomená a na
jej konci musí vždy ležať srnčia zver, ktorú pomocníci prenášali po stopovej dráhe, dobre zašitá (väčšia
výstrelná rana musí byť tiež zašitá). Fľaša s farbou a pomocné predmety sa schovajú po založení stopy na konci
dráhy, priamo pri položenej zveri. Na založenie pofarbenej stopy sa na vzdialenosť 100 m použije 25 ml farby
(najlepšie hovädzej krvi zmiešanej so srnčou alebo krvou inej veľkej raticovej zveri). Zakladanie pofarbenej
stopy proti smeru dráhy stopy je zakázané.
Po založení pofarbenej stopy poznačí rozhodca na papier presný čas jej zakladania, podpíše sa naň a pripevní
ho na strom na začiatku dráhy.
Pes sa prikladá na stopu najneskoršie o 2 hodiny po jej založení, na VSS najskôr po dvoch hodinách od jej
založenia. Možno ho viesť ako:
a) vodiča
b) oznamovača
c) hlásiča
d) hlasitého oznamovača
Vodič psa musí spôsob vedenia psa oznámiť rozhodcom vopred, pri žrebovaní poradia psov.
a) vodič
Stavač musí viesť svojho vodiča na 5 m dlhom farbiarskom remeni až na koniec dráhy stopy, kde leží zver. Jeho
práca sa hodnotí známkou 4 vtedy, ak vodič sleduje psa voľným krokom. Ak zíde pes zo stopy a sám sa opraví,
nepovažuje sa to za chybu. Ak sa vodič obzerá, aby zistil smer stopy podľa značiek, znižuje sa známka o jeden
stupeň. Po celý čas musí byť zrejmé, že pes je zaľahnutý vo farbiarskom remeni, že sleduje stopu s istotou. Na
stopu sa môže pes nasadiť najviac tri razy. Každé nové nasadenie a vrátenie psa na stopu znižuje známku o
jeden stupeň, takže vypracovanie celej stopy až po trojnásobnom zablúdení a vrátení na stopu sa hodnotí
známkou 1.
Chyby: Ak pracuje pes s vysokým nosom, nezaľahnutý v remeni, blúdi, sleduje stopy zdravej zveri, stále ho
treba pobádať, nervózne a rýchlo, nezaujíma sa o stopu a najmä o jej dokončenie. Ak pracuje pes na stope až
prehnane rýchlo a vodič ho nestačí sledovať voľným krokom, hodnotí sa najviac známkou 2.
b) hlásič
Stavač po priložení na nástrel pracuje až po označené ležovisko ako vodič. Tu ho vodič vypustí a ďalej pes
pracuje ako hlásič. Zvyšok dráhy stopy musí pes vypracovať samostatne a do piatich minút od vypustenia musí
začať hlásiť srnčiu zver až dovtedy, kým k nemu vodič nepríde. Psa nemožno nijakým spôsobom povzbudzovať
alebo nútiť hlásiť. Nepovažuje sa za chybu, ak sa pes nakrátko odmlčuje. Ak zlyhá pes ako hlásič, môže ho vodič
do desiatich minút privolať späť (čas sa počíta od vypustenia pri ležovisku). Ďalej pes pracuje ako vodič.
Známka za výkon sa mu však znižuje o jeden stupeň a hodnotí sa ako vodič. Na celej dráhe stopy vrátane
vodiča môže pes zablúdiť a znovu byť nasadený na stopu maximálne 3 razy. Známka sa mu pri každom novom
nasadení znižuje o jeden stupeň. Prvé vypustenie psa z ležoviska ako hlásiča sa nepovažuje za opätovné
nasadenie psa na stopu. Druhé alebo ďalšie nasadenie ako hlásiča sa ráta do opráv v rámci celkovej práce a
časového limitu pre prácu hlásiča.
Chyby: blúdenie, sledovanie stôp zdravej zveri, nevýrazné hlásenie, oneskorené hlásenie, hlásenie s dlhými
odmlčkami, nehlásenie, opustenie zveri, nezáujem o prácu a najmä o jej dokončenie.
c) oznamovač
Vodič pred začatím tejto disciplíny musí rozhodcom oznámiť, akým spôsobom mu pes oznámi nájdenú zver.
Od nástrelu po označené ležovisko pracuje pes na remeni ako vodič. Pri ležovisku ho vodič vypustí a zvyšok
dráhy musí vypracovať voľne, zver si overiť a vrátiť sa po vodiča, ktorý čaká na mieste vypustenia. Rozhodca na
konci stopovej dráhy musí dávať pozor, či si pes zver overil. Po odchode psa oznámi rozhodca zatrúbením
(signálkou), že pes pri zveri bol a vracia sa. Po návrate má pes ohláseným spôsobom oznámiť vodičovi, že zver
našiel a snažiť sa doviesť ho najkratšou cestou k zveri. (Pes sa musí po vodiča vrátiť do piatich minút od
vypustenia.) Oznámenie nájdenia zveri musí byť spontánne, vodič ho nesmie k oznámeniu povzbudzovať alebo
nútiť. Ak pes zlyhá ako oznamovač, zníži sa známka za výkon o jeden stupeň za každé nasadenie a vodič má
právo do 10 minút privolať ho naspäť. (Čas sa počíta od prvého vypustenia psa pri ležovisku.) Ak pes zlyhá ako
oznamovač, pokračuje ako vodič z miesta, ktoré určí rozhodca (miesto, kde pes zišiel zo stopy).
Počet nasadení, opráv i hodnotenie platí ako u hlásiča.
Chyby: Ak nepríde pes po vypustení k zveri, aby si ju overil, a vráti sa k vodičovi, nevýrazné oznamovanie,
neisté vedenie k zveri. Ak neoznámi pes nájdenú zver vodičovi spôsobom, ktorý oznámil rozhodcom, nemôže
sa hodnotiť práca psa ako oznamovača.
d) hlasitý oznamovač
Hlasitý oznamovač sa skúša podobne ako oznamovač s tým rozdielom, že pes musí počas vedenia svojho
vodiča k zveri v určitých intervaloch hlásiť. Ak pes vedený ako hlásič alebo oznamovač namiesto hlásenia alebo
oznámenia nájdenú zver prinesie vodičovi, ukončí sa práca na farbe a doterajšie hodnotenie psa ako vodiča sa
zníži o jeden stupeň.
Povzbudenie psa pri ktoromkoľvek spôsobe práce na pofarbenej stope nie je chybou.

Prinášanie vlečenej líšky a zajaca na diaľku v lese
Časový limit: 15 minút
a) Prinášanie vlečenej líšky na diaľku v lese

Vlečka s líškou sa zakladá v lesnom poraste v dĺžke 300 krokov, s dvoma oblúkmi. Všetky dráhy líščej stopy
usporiadatelia vopred vyznačia spredu na stromoch vápnom, farbou alebo papierikmi. Zver na zakladanie stôp
zabezpečuje usporiadateľ. Musí byť vyspelá, zastrelená, nenarušená.
Rozhodca, ktorý zakladá stopu, ťahá líšku na šnúre po vyznačenej stopovej dráhe, presne na konci dráhy nechá
zver ležať (nie je prípustné dať ju bokom alebo nejako skryť) a pokračuje v smere stopy asi 50 krokov, a tam sa
skryje tak, aby ho pes nemohol vidieť ani zvetriť. Ukončenie zakladania stopy oznámi dohodnutým signálom.
Na vyzvanie druhého rozhodcu vodič priloží psa na nástrel označený srsťou alebo vlnou. Môže ho 20 krokov od
nástrelu viesť na šnúre alebo na vodidle po stope, potom ho voľne vypustí s posledným rozkazom na
prinesenie zveri. Po vypustení psa môže vodič zostať na mieste, odkiaľ psa vypúšťal, alebo sa vrátiť na nástrel.
Miesto už potom nesmie zmeniť do konca hodnotenia práce psa.
Nie je dôležité, ako pes sleduje stopu, ale s akou dychtivosťou a ochotou príde k zveri, uchopí ju a čo
najrýchlejšie ju prinesie vodičovi.
Vodič môže nasadiť psa na stopu najviac tri razy. Opätovné nasadenie psa na stopu znižuje známku o jeden
stupeň. Aby pes obstál, musí priniesť zver do 15 minút bez zreteľa na to, či bol nasadený jeden alebo tri razy.
Hodnotenie:
známka 4 - ak pes prinesie zver do 8 minút od vypustenia, s prihliadnutím na spôsob práce
známka 3 - ak pes prinesie zver do 10 minút od vypustenia, s prihliadnutím na spôsob práce
známka 2 - ak pes prinesie zver do 12 minút od vypustenia, s prihliadnutím na spôsob práce
známka 1 - ak pes prinesie zver do 15 minút od vypustenia po maximálne troch nasadeniach
známka 0 - ak pes neprinesie zver ani po treťom nasadení bez zreteľa na čas.
b) Prinášanie vlečeného zajaca na diaľku v lese
Skúša a hodnotí sa ako pri vlečke s líškou.
Obidve disciplíny sa skúšajú a hodnotia samostatne. 0 z vlečky s líškou nevylučuje psa zo skúšok, ale zaraďuje
ho vždy len do III. ceny.

Vyháňanie zveri z húštin
Stavač má prehľadávať húštinu čo najhlbšie, zver má vyhľadať a z húštiny vyhnať. Na zapískanie sa má dať
odvolať. Pes nemá zver v húštine vystavovať, zdvihnutú zver má hlasito sledovať až po jej opustenie húštiny.
Zastrelenú zver môže bez rozkazu priniesť. Nie je chybou, ak pri vyháňaní aj živú zver chytí, bezchybne ju
prinesie a odovzdá. Zo správania sa psa musí byť zrejmé, že reaguje na povely svojho vodiča. Hlasité sledovanie
zveri sa zapíše do preukazu o pôvode a do rozhodcovskej tabuľky, nemá však vplyv na ohodnotenie výkonu
stavača.
Nie je prípustné, aby sa všetky psy skúšali na tom istom mieste.
Chyby: časté pobádanie vodičom, časté vybiehanie psa z húštiny, hľadanie na okraji húštiny, nereagovanie na
povely vodiča, ďaleké preháňanie zveri.

Sliedenie
Časový limit: maximálne 5 minút

Sliedenie sa skúša v riedkom lese s porastom alebo v zatrávnených lúkach. Pes musí pri sliedení hľadať v
dohľade vodiča. Nie je chybou, ak hľadá vo vzdialenosti až 50 krokov, stále však musí byť v dohľade vodiča.
Ak príde pes pri sliedení na zver, musí byť pred ňou absolútne pokojný a pevne ju vystavovať. Vodič musí na
zver po vybehnutí strieľať a ak ju zastrelí alebo postrieľa, pes ju musí priniesť.
Vodič môže psa pri sliedení usmerňovať tichým, nie však častým pískaním.

Chuť do práce s líškou
Časový limit: 10 minút

Stavač, ktorý pracuje s chuťou a radosťou, je v každom prípade spoľahlivejší, najmä pri dohľadávaní zastrelenej
alebo postrieľanej zveri. Rozhodcovia musia sledovať, s akým záujmom pes pracuje, či pracuje s vrodenou
chuťou do práce alebo s prinútením. Chuť do práce sa skúša tak, že do húštiny sa odloží líška a rozhodca
sleduje prácu psa zásadne z posedu. Keď vodič vypúšťa psa, môže mu dať povel len na hľadanie, nie na
prinesenie zveri. Pes sa vypúšťa vždy proti vetru. Vodič vypustí psa najmenej 30 krokov od miesta, kde je
pohodená líška, a nesmie sa z tohto miesta vzdialiť, kým pes líšku neprinesie. Keď príde pes k líške, má ju hneď
a bez váhania uchopiť, s radosťou priniesť a v sede odovzdať vodičovi. Takáto práca sa hodnotí známkou 4. Ak
pes hľadá líšku iným smerom, ako je pohodená, môže ho vodič zapískaním privolať a znovu vypustiť;
nepovažuje sa to za chybu. Ak pes líšku zvetrí, alebo ak k nej príde a nechá ju ležať, čo oznámi rozhodca na
posede signálkou, je zrejmé, že psovi chýba chuť do práce s líškou. Na pokyn rozhodcu vodič privolá psa a opäť
ho vypustí. Ak dáva vodič psovi povely "Prines!" alebo "Aport!", znižuje sa známka za každý povel vždy o jeden
stupeň. Vodič môže poslať psa po líšku najviac tri razy.
Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý líšku po zvetrení okamžite uchopí, prinesie a správne odovzdá.
Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý líšku po zvetrení dohľadá, chvíľu váha, ale uchopí ju, prinesie a správne
odovzdá.
Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý k líške príde, pozoruje však okolie, obieha líšku skôr, ako ju uchopí, prinesie ju
však a správne odovzdá.
Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý prinesie líšku až po treťom povele.
Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý na prinesenie líšky dostane štyri povely.

Správanie sa na stanovišti
Časový limit: 10 minút

Pri nadhánkach má byť pes na stanovišti absolútne pokojný. Vodič ho môže mať pri skúšaní pripútaného na
vodidle alebo voľne odloženého. Pes pripútaný dostáva vždy o jeden stupeň nižšiu známku.
Pes na stanovišti nepokojný, kňučiaci, nervózny, ktorý môže vyplašiť prichádzajúcu zver a pes, ktorý odíde z
miesta odloženia alebo ide za zdravou zverou, hodnotí sa známkou 0.
Pri skúšaní disciplíny sa vodiči so psami rozostavia najmenej 50 krokov od seba; môže sa to robiť na spôsob
obstaveného pohonu. Každý vodič musí po 2 minútach vystreliť, zver sa však nestrieľa.
Psy, ktoré sa neskúšajú, nesmú sa zdržiavať v tomto priestore.

Vodenie na remeni
Vodič predvádza a vodí psa počas celých skúšok na vypúšťacom vodidle prevesenom cez pravé rameno. Ak
vodič predvádza psa na inom druhu vodidla, alebo drží vodidlo v ruke, znižuje sa mu známka z vodenia na
remeni o jeden stupeň, na VSS až o dva stupne.
Pes má ísť pokojne popri ľavej nohe vodiča, nesmie ho predbiehať, ani zaostávať. Pri zbadaní zveri alebo pri
strieľaní nesmie sa na remeni trhať. Disciplína sa skúša jednak pri vodení psa na voľne visiacom vodidle a
jednak počas celých skúšok, keď vodič nevie, že ho rozhodcovia pozorujú. Pri LSS a VSS sa vodenie na vodidle
skúša tiež v lese, v žrďovine.
Chyby: predbiehanie, ťahanie, zaostávanie tak, že vodidlo je napnuté. Pri opakovanom trhaní a kňučaní psa pri
zočení zveri alebo pri streľbe hodnotí sa pes známkou 0.

Poslušnosť
Poslušnosť a ovládateľnosť sú základné disciplíny pri predvádzaní psa. Pes musí ochotne a hneď poslúchnuť a
vykonať každý hlasitý alebo iný rozkaz svojho vodiča. Vodič, aby utvrdil psa v pokojnosti pred zverou alebo po
výstrele, môže používať tiché, a nie moc časté povely. Ak pes povel hneď neposlúchne, považuje sa to za chybu
v poslušnosti.
Pes, ktorý z akýchkoľvek príčin neposlúchne vodiča - nedá sa pripútať na remeň, alebo sa vzdiali spod vplyvu
vodiča a do 10 minút sa nevráti, hodnotí sa známkou 0.
Poslušnosť sa posudzuje počas celých skúšok. Pri všestranných skúškach sa posudzuje samostatne na poli, v
lese i pri vode.
Chyby: časté opakovanie povelov a ich neochotné plnenie.

Čuch
Pri posudzovaní čuchu si treba všímať, na akú vzdialenosť stavač zvetril zver, rýchlosť pri hľadaní, vietor - jeho
smer a silu, vlhkosť a teplotu vzduchu, ráz pôdy, porast, druh zveri a dĺžku - čas hľadania. Stavač nemusí zver
vystaviť hneď, môže ísť za jej pachom a potom ju vystaviť na kratšiu vzdialenosť. Vzdialenosť treba posudzovať
vždy od prvého zvetrenia, a nie od vystavenia. Treba prihliadať na to, že stavač sa pri práci s bažantmi priblíži k
zveri na kratšiu vzdialenosť, kým ju pevne vystaví. Jemnosť čuchu sa posudzuje počas celých skúšok.
Prechádzanie zajacov ešte nemusí byť známkou zlého čuchu psa.
Chyby: zvetrenie zveri na kratšiu vzdialenosť pri priaznivom vetre, sústavné vystavovanie dýchanísk.
Pri lesných skúškach treba tiež hodnotiť kvalitu čuchu. Možné je to najmä pri sliedení alebo dohľadávaní.
Rozhodca pozoruje pri sliedení prácu stavača a podľa vzdialenosti, na akú zvetril zver, overuje si kvalitu jeho
čuchu. V prípade, ak počas sliedenia nepríde pes do styku so živou zverou, overí sa kvalita čuchu pri
dohľadávaní. Tu treba sledovať, na akú vzdialenosť stavač zvetril odloženú zver, či s vysokým alebo nízkym
nosom a za aký čas ju dohľadal. Doplňujúce poznatky o kvalite čuchu si rozhodcovia overujú počas celých
skúšok. Zvetrenie zveri na malú vzdialenosť a nedohľadanie zveri sú chyby, ktoré ovplyvňujú výslednú známku
z čuchu.

Pokojnosť pred pernatou zverou
Ak vyletí pred psom pernatá zver, pes má zostať pokojne stáť a vyčkať na povely vodiča. Náhodné chytenie
zveri sa hodnotí známkou 0. Rozhodcovia sú však povinní presvedčiť sa, či zver nebola predtým poranená.
Ak sa nedá pes od prenasledovania vzlietnutej zveri odvolať, hodnotí sa známkou 0. Ak skočí pes za zverou,
potom však zostane pokojný, hodnotí sa z tejto disciplíny najviac známkou 3, ak dostane povel, hodnotí sa
známkou 2.
Ak sa stavač na jesenných skúškach nedostane do kontaktu s pernatou zverou tak, aby mohla byť táto
disciplína hodnotená známkou podľa podaného výkonu, v rozhodcovskej tabuľke namiesto známky uvedú
rozhodcovia pomlčku, čo znamená, že výkon psa sa nemohol byť hodnotený. V takom prípade môže pes obstáť
maximálne v III. cene.
Chyby: vyrážanie a skočenie po vzlietnutej zveri, prenasledovanie vzlietnutej zveri.

Pokojnosť pred srstnatou zverou
Ak pes zbadá srstnatú zver, má zostať pokojný. Vodič mu môže dávať tiché povely, aby utvrdil jeho pokojnosť.
Ak pes začne zver prenasledovať, ale na rozkaz sa hneď vráti, alebo si na rozkaz ľahne, môže sa hodnotiť
najviac známkou 3. Ak pes chytí na JSS alebo LSS jedného králika alebo zajaca, hodnotí sa najviac známkou 2.
Na všestranných skúškach dostane za túto chybu 0. Rozhodcovia sú však povinní presvedčiť sa, či zver nebola
predtým poranená.
Sústavné naháňanie srstnatej zveri na všestranných skúškach sa hodnotí známkou 0.
Ak pes nemá možnosť prísť na skúškach do styku so zverou, hodnotí sa z tejto disciplíny známkou 3.
Chyby: vyrážanie a prenasledovanie zveri. Ak sa pes pri prenasledovaní zajaca nevráti do 10 minút, hodnotí sa
známkou 0.

Dohľadávanie zastrelenej pohodenej pernatej a srstnatej zveri
Časový limit: maximálne 10 minút, kontrolný pes maximálne 5 minút

Pri tejto disciplíne sa skúša použiteľnosť stavača v poľovníckej praxi, t. j. či zastrelenú, postrieľanú alebo
uhynutú pernatú a srstnatú zver riadne dohľadá a prinesie. Skúša sa preto, či pes používa čuch, s akou ochotou
a bez povelu vezme a prinesie zver a tiež ochota, s akou dohľadáva postrieľanú zver. Ako dohľadávanie sa táto
práca psa hodnotí len vtedy, ak pes dohľadá zver čuchom, a nie zrakom. Ak dohľadá postrieľanú pernatú zver
po stope a prinesie ju zo vzdialenosti asi 100 krokov, hodnotí sa jeho práca zároveň ako dohľadávanie i
vypracovanie vlečky. Ak pes dohľadá postrieľanú srstnatú zver po stope a prinesie ju zo vzdialenosti asi 200
krokov, takisto sa jeho práca hodnotí ako dohľadávanie a vypracovanie vlečky. Pri dohľadávaní nesmie dávať
vodič psovi povely "aport" alebo "prines", lebo za každý povel sa znižuje známka o jeden stupeň. Pes, ktorý bol
preukázateľne pri zveri, ale ju nepriniesol ani po troch poveloch, hodnotí sa známkou 0.
Ak pes nedohľadá postrieľanú alebo zastrelenú zver do 10 minút, pošle rozhodca na prácu kontrolného psa,
ďalšieho v poradí, a ak taký už nie je, použije predchádzajúceho psa. Ak kontrolný pes dohľadá zver do piatich
minút, hodnotí sa skúšaný pes známkou 0. Kontrolný pes sa hodnotí podľa podaného výkonu. Ak ani kontrolný
pes do piatich minút zver nedohľadá, považuje sa táto zver za nedohľadateľnú.
Každý stavač má dohľadať a priniesť najmenej 1 kus pernatej a 1 kus srstnatej čerstvo zastrelenej (teplej) zveri.
Ak je v daných podmienkach menej zveri, musí dohľadať a priniesť aspoň 1 kus (i druh) čerstvo zastrelenej
(teplej) pohodenej zveri.
V obidvoch prípadoch sa mu pohodí ešte 1 kus pernatej a 1 kus srstnatej studenej zveri.
Rozhodca hodí zver do vyššieho porastu tak, aby to vodič ani pes nevideli (každý pes musí dostať nový
priestor). Vodič na pokyn rozhodcu vypustí psa proti vetru zo vzdialenosti aspoň 50 krokov od pohodenej zveri
a môže postupovať so psom až do zastavenia rozhodcom. Rozhodca si všíma najmä: ako používa pes čuch, v
akej vzdialenosti zvetrí zver, s akou ochotou zver vezme a prinesie vodičovi. Vodič môže používať len rozkazy
"hľadaj" alebo "stratil". Môže usmerňovať psa ako pri disciplíne hľadanie. Každý povel "aport" alebo "prines"
znižuje známku z prinášania vždy o jeden stupeň.
Hodnotenie "dohľadávania teplej čerstvo zastrelenej pernatej a srstnatej zveri" a "dohľadávania pohodenej
pernatej a srstnatej zveri" sú nerozdielnou súčasťou disciplíny "dohľadávanie zastrelenej pernatej a srstnatej
zveri". Každý predmet sa skúša samostatne. Aby pes obstál, musí všetky predmety splniť. Dosiahnuté body z
každého predmetu sa zapisujú do rozhodcovskej tabuľky poznámkou. Vypočítaný priemer tvorí výslednú
známku z disciplíny dohľadávanie zastrelenej pernatej a srstnatej zveri.
Ako dohľadávka sa hodnotí časť práce psa po nájdenie zveri. Časť práce od nájdenia zveri po jej odovzdanie
vodičovi sa hodnotí v disciplíne prinášanie. Ak pes od nájdenej zveri odíde a nevráti sa k nej ani na pokyn
vodiča, alebo so zverou odíde a do časového limitu ju neprinesie k vodičovi, hodnotí sa dohľadávka i prinášanie
známkami 0.
Pri skúšaní tejto disciplíny nie je prípustné použiť náhradného psa. Ak pes pohodeného bažanta alebo zajaca
do 10 minút nedohľadá, dostane známku 0. V tom prípade je rozhodca povinný ukázať vodičovi, že zver v
poraste skutočne leží. Ak pes vystavuje pri tejto disciplíne inú zver, môže ju vodič sám vyraziť a ďalej sa
pokračuje v skúšaní disciplíny podľa pokynov rozhodcu. Ak pes dohľadá zver do 4 minút od vypustenia,
dostane známku 4, do 6 minút známku 3, do 8 minút známku 2, do 10 minút známku 1.
Chyby: nezáujem alebo malý záujem o dohľadávanie zveri, hľadanie len v blízkosti vodiča, bojazlivé hľadanie,
nevyužívanie čuchu, vetra, nesústredenosť na dohľadávanie, povely na prinesenie zveri.

Prinášanie pernatej, srstnatej a škodlivej zveri
Pri skúšaní tejto disciplíny treba pred každým psom streliť najmenej 1 kus zveri. Ak videl pes po výstrele zver
padať, môže ju bez povelu priniesť, a nepovažuje sa to za chybu. Zver musí rýchle ucho-
piť celou papuľou, bez ťažkostí priniesť, posadiť sa pred vodiča a až na jeho rozkaz ju pustiť. Tichý povel na
sadnutie môže dať vodič psovi len pri jesenných skúškach. Rozhodca sa musí presvedčiť, či pes drží zver pevne
a nemačká ju. Pri hodnotení musí rozhodca brať do úvahy počasie, únavu psa, vzdialenosť, z ktorej musel zver
priniesť. Ak pes neprinesie zver ani po štvrtom povele, hodnotí sa známkou 0.
Rozhodcovia si robia poznámky pri všetkých disciplínach, pri ktorých mal pes možnosť zver prinášať, okrem
prinášania kačice z hlbokej vody na JSS, prinášania líšky cez prekážku a prinášania vlečenej zveri na diaľku, kde
sa prinášanie hodnotí v rámci týchto predmetov.
Chyby: neochotné uchopenie zveri, mačkanie, hranie sa a pohadzovanie, vypustenie zveri z papule pred
vodičom, obchádzanie vodiča, neposadenie sa pri odovzdávaní zveri, časté položenie si zveri, opakovanie
povelov na prinesenie (každý ďalší povel znižuje známku o jeden stupeň). Ak pri prinášaní pes drží zver len za
perie alebo srsť, môže dostať na JSS najviac známku 2, na VSS len známku 1.

Rozhodcovská tabuľka
Obrázok