Farbiarske skúšky stavačov (FSS)

Farbiarske skúšky stavačov (FSS)

Poslaťod Nisus » Pon 21.10.2013 21:36

Skúšobný poriadok pre Farbiarske skúšky stavačov

Poslušnosť
Poslušnosť a ovládateľnosť sú základné disciplíny pri predvádzaní psa. Pes musí ochotne a hneď poslúchnuť a
vykonať každý hlasitý alebo iný rozkaz svojho vodiča. Vodič, aby utvrdil psa v pokojnosti pred zverou alebo po
výstrele, môže používať tiché, a nie moc časté povely. Ak pes povel hneď neposlúchne, považuje sa to za chybu
v poslušnosti.
Pes, ktorý z akýchkoľvek príčin neposlúchne vodiča - nedá sa pripútať na remeň, alebo sa vzdiali spod vplyvu
vodiča a do 10 minút sa nevráti, hodnotí sa známkou 0.
Poslušnosť sa posudzuje počas celých skúšok. Pri všestranných skúškach sa posudzuje samostatne na poli, v
lese i pri vode.
Chyby: časté opakovanie povelov a ich neochotné plnenie.

Vodenie na remeni
Vodič predvádza a vodí psa počas celých skúšok na vypúšťacom vodidle prevesenom cez pravé rameno. Ak
vodič predvádza psa na inom druhu vodidla, alebo drží vodidlo v ruke, znižuje sa mu známka z vodenia na
remeni o jeden stupeň, na VSS až o dva stupne.
Pes má ísť pokojne popri ľavej nohe vodiča, nesmie ho predbiehať, ani zaostávať. Pri zbadaní zveri alebo pri
strieľaní nesmie sa na remeni trhať. Disciplína sa skúša jednak pri vodení psa na voľne visiacom vodidle a
jednak počas celých skúšok, keď vodič nevie, že ho rozhodcovia pozorujú. Pri LSS a VSS sa vodenie na vodidle
skúša tiež v lese, v žrďovine.
Chyby: predbiehanie, ťahanie, zaostávanie tak, že vodidlo je napnuté. Pri opakovanom trhaní a kňučaní psa pri
zočení zveri alebo pri streľbe hodnotí sa pes známkou 0.

Práca na umelo založenej nepofarbenej stope srnčej zveri
Skúša sa v poľných poľovných revíroch na umelo založenej nepofarbenej stope srnčej zveri. Stopa sa zakladá
pomocou drevákov alebo kolieska, v ktorých sú upevnené srnčie ratice. Stopa je dlhá 300 krokov s dvoma
oblúkmi a na jej konci musí ležať vyvrhnutá a zašitá srnčia zver, ktorej ratice boli použité na založenie stopy.
Polovica až dve tretiny dráhy stopy sa zakladajú v nižšom poľnom poraste, zvyšok stopy vo vyššom poraste
(kukurica, vetrolam, krovie ap.). Dráhu stopy zakladá vždy rozhodca s jedným pomocníkom, ktorý postupuje
pred ním a označuje dráhu malými papierikmi tak, aby ich nebolo zo smeru zakladania stopy vidieť. Vodič psa
sa pri práci na stope nesmie obracať dozadu a kontrolovať tak správnosť postupu psa po stope. Pes sa môže
priložiť na stopu najskôr po dvoch hodinách od jej založenia.
Jednotlivé dráhy sa zakladajú vo vzdialenosti najmenej 150 krokov, a to bez predchádzajúceho označenia. Asi
po 200 krokoch sa na každej dráhe označí miesto, pokiaľ musí pes pracovať ako vodič na remeni. Pri prenášaní
zveri na konci stôp treba dbať, aby nosič zveri nekrižoval dráhy, na ktorých sa ešte nepracovalo.
Stavača pri tejto disciplíne možno viesť ako vodiča alebo hlásiča alebo oznamovača alebo hlasitého
oznamovača. Spôsob práce psa musí vodič oznámiť rozhodcom najneskoršie pred nasadením psa na stopu.
a) vodič
Stavač musí viesť svojho vodiča na 5 m dlhom farbiarskom remeni až na koniec dráhy stopy, kde leží zver. Jeho
práca sa hodnotí známkou 4 vtedy, ak vodič sleduje psa voľným krokom. Ak zíde pes zo stopy a sám sa opraví,
nepovažuje sa to za chybu. Ak sa vodič obzerá, aby zistil smer stopy podľa značiek, znižuje sa známka o jeden
stupeň. Po celý čas musí byť zrejmé, že pes je zaľahnutý vo farbiarskom remeni, že sleduje stopu s istotou. Na
stopu sa môže pes nasadiť najviac tri razy. Každé nové nasadenie a vrátenie psa na stopu znižuje známku o
jeden stupeň, takže vypracovanie celej stopy až po trojnásobnom zablúdení a vrátení na stopu sa hodnotí
známkou 1.
Chyby: Ak pracuje pes s vysokým nosom, nezaľahnutý v remeni, blúdi, sleduje stopy zdravej zveri, stále ho
treba pobádať, nervózne a rýchlo, nezaujíma sa o stopu a najmä o jej dokončenie. Ak pracuje pes na stope až
prehnane rýchlo a vodič ho nestačí sledovať voľným krokom, hodnotí sa najviac známkou 2.
b) hlásič
Stavač po priložení na nástrel pracuje až po označené ležovisko ako vodič. Tu ho vodič vypustí a ďalej pes
pracuje ako hlásič. Zvyšok dráhy stopy musí pes vypracovať samostatne a do piatich minút od vypustenia musí
začať hlásiť srnčiu zver až dovtedy, kým k nemu vodič nepríde. Psa nemožno nijakým spôsobom povzbudzovať
alebo nútiť hlásiť. Nepovažuje sa za chybu, ak sa pes nakrátko odmlčuje. Ak zlyhá pes ako hlásič, môže ho vodič
do desiatich minút privolať späť (čas sa počíta od vypustenia pri ležovisku). Ďalej pes pracuje ako vodič.
Známka za výkon sa mu však znižuje o jeden stupeň a hodnotí sa ako vodič. Na celej dráhe stopy vrátane
vodiča môže pes zablúdiť a znovu byť nasadený na stopu maximálne 3 razy. Známka sa mu pri každom novom
nasadení znižuje o jeden stupeň. Prvé vypustenie psa z ležoviska ako hlásiča sa nepovažuje za opätovné
nasadenie psa na stopu. Druhé alebo ďalšie nasadenie ako hlásiča sa ráta do opráv v rámci celkovej práce a
časového limitu pre prácu hlásiča.
Chyby: blúdenie, sledovanie stôp zdravej zveri, nevýrazné hlásenie, oneskorené hlásenie, hlásenie s dlhými
odmlčkami, nehlásenie, opustenie zveri, nezáujem o prácu a najmä o jej dokončenie.
c) oznamovač
Vodič pred začatím tejto disciplíny musí rozhodcom oznámiť, akým spôsobom mu pes oznámi nájdenú zver.
Od nástrelu po označené ležovisko pracuje pes na remeni ako vodič. Pri ležovisku ho vodič vypustí a zvyšok
dráhy musí vypracovať voľne, zver si overiť a vrátiť sa po vodiča, ktorý čaká na mieste vypustenia. Rozhodca na
konci stopovej dráhy musí dávať pozor, či si pes zver overil. Po odchode psa oznámi rozhodca zatrúbením
(signálkou), že pes pri zveri bol a vracia sa. Po návrate má pes ohláseným spôsobom oznámiť vodičovi, že zver
našiel a snažiť sa doviesť ho najkratšou cestou k zveri. (Pes sa musí po vodiča vrátiť do piatich minút od
vypustenia.) Oznámenie nájdenia zveri musí byť spontánne, vodič ho nesmie k oznámeniu povzbudzovať alebo
nútiť. Ak pes zlyhá ako oznamovač, zníži sa známka za výkon o jeden stupeň za každé nasadenie a vodič má
právo do 10 minút privolať ho naspäť. (Čas sa počíta od prvého vypustenia psa pri ležovisku.) Ak pes zlyhá ako
oznamovač, pokračuje ako vodič z miesta, ktoré určí rozhodca (miesto, kde pes zišiel zo stopy).
Počet nasadení, opráv i hodnotenie platí ako u hlásiča.
Chyby: Ak nepríde pes po vypustení k zveri, aby si ju overil, a vráti sa k vodičovi, nevýrazné oznamovanie,
neisté vedenie k zveri. Ak neoznámi pes nájdenú zver vodičovi spôsobom, ktorý oznámil rozhodcom, nemôže
sa hodnotiť práca psa ako oznamovača.
d) hlasitý oznamovač
Hlasitý oznamovač sa skúša podobne ako oznamovač s tým rozdielom, že pes musí počas vedenia svojho
vodiča k zveri v určitých intervaloch hlásiť. Ak pes vedený ako hlásič alebo oznamovač namiesto hlásenia alebo
oznámenia nájdenú zver prinesie vodičovi, ukončí sa práca na farbe a doterajšie hodnotenie psa ako vodiča sa
zníži o jeden stupeň.
Povzbudenie psa pri ktoromkoľvek spôsobe práce na pofarbenej stope nie je chybou.

Rozhodcovská tabuľka
Obrázok
Ži a nechaj žiť...
Nisus
Big Dog
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 1719

Barfer.sk

Re: Farbiarske skúšky stavačov (FSS)

Poslaťod straka17 » Uto 22.10.2013 14:39

Strhávajú sa body aj za to, že vodič nemá farbiarske vodítko?
Priateľ opustí priateľa už vo vetre, pes svojho pána neopustí ani vo víchrici
straka17
Junior
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 390
Bydlisko: PN/NR

Re: Farbiarske skúšky stavačov (FSS)

Poslaťod lucik » Str 23.10.2013 8:41

ak použiješ adekvátnu náhradu, nemajú prečo strhávať body..
A million words would not bring you back. I know because I´ve tried.
Neither would a million tears. I know because I´ve cried.
I miss you, my black angel Gipsy!
lucik
Multišampión
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 6023
Bydlisko: Piešťany

Späť na Poľovnícka kynológia